«Powrót

Zmiany w dokonywaniu rozliczeń należności od 1 października 2015 r.

Zmiany w dokonywaniu rozliczeń należności od 1 października 2015 r.

Zmiany w dokonywaniu rozliczeń należności od 1 października 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2015 r. :
- w Izbie Celnej w Krakowie zostaje uruchomione ogólnopolskie Centrum Rozliczeń dochodów budżetu państwa pobieranych przez Służbę Celną 
(Izba Celna w Krakowie staje się jednostką wyznaczoną do rozliczania należności  celnych i podatkowych dokonywanych przez przedsiębiorców/kontrahentów, podatników, agencje celne, osoby fizyczne)
oraz
- Izba Celna w Szczecinie uruchamia centralną komórkę - Centrum Organu Wierzyciela (COW).  
(Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie staje się właścicielem ogólnopolskiego długu z obszaru ceł, podatku akcyzowego i podatku od gier. Do tej pory zadania z tego zakresu realizowało 16 izb celnych.) 
 
NALEŻNOŚCI CENTRALIZOWANE (rozliczane centralnie przez CR Izby Celnej w Krakowie)
 
W związku z  centralizacją rozliczeń należności celnych i podatkowych oraz uruchomieniem systemu Zefir2, z dniem 1 października 2015 r. nastąpi likwidacja rachunków bankowych dla dochodów organu podatkowego w poszczególnych izbach celnych, a obecne rachunki bankowe Izby Celnej w Krakowie staną się centralnymi rachunkami do dokonywania wpłat związanych z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie. 
Z tym dniem właściwymi do wpłat będą  następujące rachunki bankowe:
 
• rachunek bieżący dochodów budżetowych izb celnych jako państwowych jednostek budżetowych:
25 1010 1270 0008 2422 3100 0000
na którym  gromadzone będą wpływy m.in. z cła, podatku VAT od importu wynikających ze zgłoszeń celnych, decyzji/postanowień, mandatów, kar pieniężnych, kar porządkowych, kar grzywny, kosztów postępowania, opłat za udostępnianie danych, opłat za udzielenie zezwoleń (zgodnie z w/w projektem z dnia 27 sierpnia 2015 r.), jak również deklaracji importowych dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług), koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).
 
• rachunek bieżący do gromadzenia dochodów budżetu państwa z wpływów z podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin:
84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
na którym gromadzone będą wpływy wynikające z podatku akcyzowego krajowego, podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz podatku akcyzowego importowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, wpłaty kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, jak również należności za legalizacyjne znaki akcyzy.
 
• rachunek bankowy opłaty paliwowej przeznaczony do gromadzenia wpływów z tytułu opłaty paliwowej:
09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
na którym  będą gromadzone wpłaty z tytułu opłaty paliwowej.
 
• rachunek bankowy sum depozytowych przeznaczony do gromadzenia wpływów z tytułu zabezpieczeń:
14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
na którym będą gromadzone wpłaty z tytułu zabezpieczeń gotówkowych jednorazowych celnych i akcyzowych, wpłaty z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, kaucji, opłat i kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, dopłat do gier hazardowych.
 
Z dniem 1 października 2015 r. zostaną zamknięte rachunki organów podatkowych oraz opłat paliwowych pozostałych izb celnych.
 
NALEŻNOŚCI NIECENTRALIZOWANE (rozliczane lokalnie przez każdą z 16 izb celnych) 
 
Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe rachunki bankowe służące do gromadzenia dochodów jednostki budżetowej oraz sum depozytowych poszczególnych izb celnych w dalszym ciągu pozostają właściwe dla dokonywania wpłat odpowiednio z tytułu:
• należności cywilno-prawnych,
• egzekucji
oraz
• wadium,
• zabezpieczenia należytego wykonania umów,
• sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji.
 
Informacje o rachunkach bankowych poszczególnych izb celnych są dostępne na ich stronach internetowych.
 
 
W ramach centralizacji zadania Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie zostaje wyznaczony do  wykonywania zadań wierzyciela w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych, z przyjętych przez naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej albo informacji o dopłatach, z wydanych  przez dyrektorów izb celnych decyzji  i postanowień oraz z wydanych przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej decyzji w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także z orzeczeń sądowych, których wykonanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Pliki do pobrania

«Powrót