«Powrót

Zmiana przepisów dot. działania organów celnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej

Zmiana przepisów dot. działania organów celnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej

Zmiana przepisów dot. działania organów celnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. ulegają zmianie przepisy dot. działania organów celnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.

Dotychczasowe:
rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań
organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie
niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu
do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa

zostaje zastąpione:

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia
12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003

Wnioski uwzględnione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1383/2003 pozostają ważne przez okres wskazany w decyzji uwzględniającej wniosek. Okres ten nie jest przedłużany.

Zasadnicze zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem

- rozszerzenie katalogu praw podlegających ochronie o nowe kategorie:

  • topografie układów scalonych
  • wzory użytkowe
  • nazwy handlowe,

- obowiązkowe stosowanie procedury uproszczonej niszczenia towarów,
- wprowadzenie odrębnej procedury regulującej kwestię małych przesyłek,
- określenie obowiązków posiadacza decyzji i sankcji za ich niedopełnienie,
- określenie sposobu wymiany informacji w sprawie wniosków i o zatrzymaniach między państwami członkowskimi a Komisją Europejską.

Przedmiot i zakres stosowania

- towary, które podlegają lub powinny podlegać dozorowi celnemu lub kontroli celnej na obszarze celnym Unii,
- wszelkie czynności kontroli celnej, jakie mogą być stosowane w odniesieniu do towarów będących przedmiotami działania naruszającego prawo własności intelektualnej.

Wyłączenia stosowania

- towary, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu ze względu na ich przeznaczenie,
- towary o charakterze niehandlowym znajdujących się w bagażu osobistym podróżnych,
- towary, które wyprodukowano za zgodą uprawnionego (import równoległy) oraz towary wyprodukowane przez osobę upoważnioną w ilości przekraczającej ilość uzgodnioną przez tę osobę i uprawnionego (nadwyżki produkcyjne).

Wniosek o podjęcie działań

- system składania wniosków co do zasady pozostał niezmieniony,
- wniosek może być złożony wyłącznie przez uprawnionego do wszczęcia postępowania, w celu ustalenia, czy zostało naruszone prawo własności intelektualnej,
- możliwość rozszerzenia zakresu stosowania wniosku,
- w przypadku działania „z urzędu" możliwość złożenia uproszczonego wniosku krajowego,
- w każdym państwie członkowskim można złożyć tylko jeden wniosek krajowy i jeden wniosek unijny (wobec danego prawa),
- przewidziano możliwość zawieszenia lub wycofania wniosku,
- organy celne zobowiązane są do poinformowania pozostałych państw członkowskich o uwzględnieniu wniosku unijnego.

Obowiązki posiadacza decyzji

posiadacz decyzji jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania służb celnych, w przypadkach, gdy:
- prawo własności intelektualnej, którego wniosek dotyczył, przestało wywoływać skutki prawne,
- wnioskodawca utracił prawo do złożenia wniosku,
- nastąpiła zmiana jakichkolwiek danych lub informacji wymaganych do złożenia wniosku.

Działania organów celnych

- system co do zasady pozostał niezmieniony,
- obowiązek powiadomienia zgłaszającego lub posiadacza towaru o zawieszeniu zwolnienia / zatrzymaniu towaru,
- w przypadku zatrzymania „z urzędu" termin na złożenie organom celnym wniosku o podjęcie działań został wydłużony do 4 dni roboczych (możliwe jedynie złożenie wniosku krajowego),
- możliwość złożenia uproszczonego wniosku (z pominięciem niektórych informacji); taki wniosek ma zastosowanie jedynie do konkretnego przypadku zawieszenia zwolnienia / zatrzymania towaru,
- możliwość zniszczenia towaru w innym kraju członkowskim niż kraj zatrzymania.

Wymiana informacji

Ustanawia się centralną bazę danych (system informatyczny COPIS), w celu wymiany informacji pomiędzy organami celnymi państw członkowskich a Komisją obejmującą:
- uwzględnione wnioski (wraz z załącznikami),
- decyzje zmieniające lub przedłużające okres ważności wniosków,
- decyzje zawieszające wnioski,
- informacje o dokonanych zatrzymaniach towarów.
 

«Powrót