«Powrót

Wyniki kontroli nielegalnych maszyn do produkcji papierosów

Wyniki kontroli nielegalnych maszyn do produkcji papierosów

Wyniki kontroli nielegalnych maszyn do produkcji papierosów


W drugiej połowie stycznia br. funkcjonariusze Służby Celnej przeprowadzili w całej Polsce kontrole punktów sprzedaży detalicznej, bazarów, targowisk i innych miejsc handlu, w których nielegalnie udostępniano klientom maszyny do produkcji papierosów (automatycznego nabijania gilz papierosowych) z zakupionego tytoniu lub cygar.
 
Ogólnopolskie działania kontrolne objęły ponad 200 miejsc w 16 województwach.
W większości z miejsc objętych działaniami podmioty dostosowały działalność do nowej ustawy, likwidując punkty oferujące do sprzedaży tytoń wraz z usługą wytwarzania papierosów.

W wyniku działań, wszczęto postępowania karne skarbowe w sprawach dotyczących 50 różnych naruszeń prawa, m.in. w związku z produkcją papierosów poza składem podatkowym i posiadaniem tytoniu bez znaków akcyzy oraz zajęto ponad 40 maszyn do produkcji papierosów. W jednym z przypadków zajęto wyroby tytoniowe w ilości ponad 10 tys. szt. wyprodukowanych papierosów, ponad 100 kg tytoniu oraz urządzenia jako przedmioty przestępstwa skarbowego (zdarzenie miało miejsce na terenie właściwości IC Białystok). Producenci takich papierosów mogą zostać obciążeni podatkiem akcyzowym w wysokości ok. 16 zł od paczki papierosów (20 sztuk) oraz karą grzywny w wysokości od 175 zł do 35 tys. zł.

Produkcja papierosów bez zapłaconej akcyzy wraz z wykorzystaniem nieopodatkowanego tytoniu czy suszu tytoniowego pozostają w sferze ciągłego zainteresowania Służby Celnej.

Istotnym elementem wspomagającym walkę z szarą strefą jest bieżąca współpraca Służby Celnej z Policją (w tym z CBŚ) oraz z przedsiębiorcami działającymi w branży tytoniowej. Służba Celna zachęca ponadto do aktywnego korzystania z czynnego całą dobę bezpłatnego telefonu interwencyjnego Służby Celnej: 800 060 000 oraz adresu skrzynki e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl, na który można przesyłać informacje o przypadkach  dotyczących nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi.

Działania Służby Celnej w zakresie wyeliminowania możliwości uniknięcia opodatkowania wyrobów tytoniowych będą kontynuowane.

Jednocześnie Służba Celna ponownie  przypomina, że ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wprowadzona została zmiana ustawy o podatku akcyzowym mająca na celu wyeliminowanie możliwości uniknięcia opodatkowania wyrobów tytoniowych właściwymi stawkami akcyzy w miejscach, gdzie udostępniane są maszyny do automatycznego nabijania gilz papierosowych (wytwarzania papierosów). 
 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, w przypadku ujawnienia produkcji papierosów na takich maszynach bez wcześniejszego dokonania przedpłaty akcyzy, urządzenia będą zajmowane, a producenci obciążani podatkiem akcyzowym. Można legalnie wytwarzać papierosy przy wykorzystaniu maszyn ulokowanych w punktach handlu detalicznego pod warunkiem, że punkt taki jest oznaczony jako „skład podatkowy" i podane jest imię i nazwisko lub nazwa podmiotu prowadzącego skład. Wytwarzane w takim miejscu  papierosy są opodatkowane akcyzą i powinny zostać oznaczone znakami akcyzy.

Wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn jest możliwe również poza składem podatkowym, pod warunkiem dokonania przedpłaty podatku akcyzowego i oznaczenia ich znakami akcyzy.

Służba Celna ponownie informuje, że za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsumenta ręcznie, domowym sposobem, w gospodarstwach domowych, na własny użytek.

 

«Powrót