«Powrót

Wpis na listę agentów celnych

Wpis na listę agentów celnych

Wpis na listę agentów celnych


Służba Celna informuje, że projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych został skierowany do uzgodnień z członkami Rady Ministrów oraz szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt określa sposób prowadzenia listy agentów celnych,  tryb dokonywania wpisu na listę oraz dokumenty dołączane do wniosku o wpis. Lista agentów celnych będzie prowadzona w formie elektronicznej przez wyznaczonego dyrektora izby celnej. Wpis na listę będzie obejmował: numer i datę wpisu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, o ile został nadany oraz, w stosownych przypadkach, numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego.

Do pisemnego wniosku o wpis na listę agentów celnych, zawierającego oprócz powyższych danych także oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych oraz aktualną informację o niekaralności.

W ramach konsultacji publicznych projekt został przekazany członkom Rady Konsultacyjnej Służby Celnej, reprezentującym środowiska gospodarcze i naukowe, w celu przedstawienia ich stanowiska.

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, gdzie można śledzić przebieg procesu legislacyjnego:   http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/242087

Zainteresowane podmioty mogą przedstawić swoje stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia przesyłając je na adres : ZRK@mofnet.gov.pl
 

«Powrót