«Powrót

Usługa „e-Klient Służby Celnej” rusza 29 czerwca 2015 r.

Usługa „e-Klient Służby Celnej” rusza 29 czerwca 2015 r.

Usługa „e-Klient Służby Celnej” rusza 29 czerwca 2015 r.

Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl i pozwoli na zarządzanie użytkownikami oraz umożliwi uzyskanie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną w ramach Programu e-Cło za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

 

Usługa jest świadczona w procesie obsługiwanym przez systemy ECIP/SEAP PL, SZPROT, MCA, PDR PL/UE oraz PKI. Uruchomienie jej oznacza tym samym uruchomienie funkcjonalności ww. systemów, które są niezbędne do jej działania. W tym samym czasie udostępnimy także obsługę klientów Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) w ramach Portalu Pomocy HelpDesk.

 

Cele usługi e-Klient SC:

 • umożliwienie klientom Służby Celnej (osobom fizycznym oraz Podmiotom), którzy chcą korzystać z e-usług, dostępu do nich oraz do danych i informacji (wysyłanych i odbieranych komunikatów, wniosków, informacji finansowych itd.) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 • rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) w jednej aplikacji;
 • pozyskanie danych referencyjnych dla systemów operacyjnych (walidacja danych) z jednego źródła.

Usługa e-Klient SC z dniem uruchomienia zastąpi dotychczasową procedurę uzyskania numeru EORI, dotychczasową procedurę uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz wprowadzi centralizację procesu rejestracji (w obszarach cła, INTRASTATU i centralizację obsługi procesu rejestracji w obszarze akcyzy). Obsługę rejestracji osób/podmiotów, dającą podstawę do korzystania z systemów elektronicznych Służby Celnej, czy wymaganą przez przepisy prawa, będzie realizowała Izba Celna w Poznaniu w ramach „jednego okienka rejestrowego". Lokalnie realizowane będą jedynie nieliczne czynności wymagające osobistego stawiennictwa Klientów, jak też czynności związane z brakiem dostępu Klientów do środowiska elektronicznego. Jednakże, w okresie przejściowym, ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowej obsługi klientów i umożliwienia działania obecnych systemów informatycznych Służby Celnej, które nie są technologicznie przystosowane do współpracy z nowymi usługami SISC, utrzymane zostaną niektóre dotychczasowe zadania związane z rejestracją danych wykonywane lokalnie (aktualizacja danych w PDR). Docelowo usługa e-Klient SC zastąpi całkowicie dotychczas obowiązującą procedurę rejestracji w systemach PDR (do czasu pełnego uruchomienia wszystkich usług SISC będą w tym zakresie obowiązywały procedury przejściowe).

 

Szczegółowe informacje dotyczące usługi są zawarte w dokumencie „e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej".

 

Usługa e-Klient SC to pierwsza uruchamiana usługa nowego Systemu Informacyjnego Służby Celnej budowanego w ramach Programu e-Cło. Umożliwi ona korzystanie z kolejnych uruchamianych usług SISC dzięki stworzeniu systemu zarządzania uprawnieniami dostępowymi klientów do danych i usług, a także dostarczy danych referencyjnych niezbędnych w procesie obsługi klientów Służby Celnej (przykładowo danych wykorzystywanych w automatycznej obsłudze zgłoszeń celnych). Funkcjonalności usługi e-Klient SC będą uruchamiane stopniowo, w miarę udostępniania kolejnych usług SISC, dlatego konieczne jest do czasu uruchomienia ostatniej z nich i ostatecznego wygaszenia obecnie działających systemów Służby Celnej, zapewnienie niezakłóconej obsługi klientów. Należało więc określić zasady działania w okresie przejściowym, które pozwolą zapewnić prawidłowe działanie obecnych systemów wspierających dokonywanie zgłoszeń celnych oraz obsługę procesów akcyzowych (w zakresie rejestracji).

WAŻNE! W okresie przejściowym, poprzedzającym pełne wdrożenie usług SISC, korzystanie z Systemów Celnych  (tj. CELINA, ECS, ICS, INTRASTAT, NCTS, EMCS PL) w zakresie komunikacji odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

W ramach usługi e-Klient SC realizowany jest proces rejestracji, który obejmuje następujące główne kroki:

 • Założenie konta na PUESC
 • Rejestracja osoby (np. pracownik podmiotu, agent celny, pełnomocnik) – osoba upoważniona
 • Rejestracja Podmiotu (reprezentowana firma)
 • Rejestracja reprezentacji (powiązanie osoby upoważnionej z reprezentowaną firmą oraz zadeklarowanie uprawnień zgodnie z posiadanym upoważnieniem).

Rejestracji podlegają osoby fizyczne (reprezentanci) i podmioty, które zamierzają korzystać z usług SISC, a nie były dotychczas zarejestrowane w PDR, SEED i/lub  nie posiadały EORI. Tym samym osoby te będą korzystały z usługi e-Klienta SC w sytuacji, gdy będą zainteresowane skorzystaniem z usług SISC, a w okresie przejściowym także z obecnie działających systemów informatycznych Służby Celnej.

 

UWAGA!

Dla Klientów Służby Celnej, którzy przed dniem wdrożenia usługi e-Klient SC korzystali z systemów informatycznych Służby Celnej, a w szczególności:

 • byli zarejestrowani w PDR w celu komunikacji z Systemami CELINA, ECS, ICS, i/lub INTRASTAT, bądź
 • byli zarejestrowani w SEED, lub
 • mieli nadany numer EORI, lub
 • przesyłali komunikaty do Systemów NCTS i/lub EMCS PL

zostały opracowane rozwiązania umożliwiające kontynuowanie działalności bez konieczności dokonywania ponownej rejestracji. Zarejestrowane w ww. rejestrach dane, które zostały przeniesione do SISC, należy jedynie połączyć z kontem założonym przez Użytkownika na PUESC. Klienci Ci będą mogli skorzystać z usługi e-Klient SC zakładając konto na PUESC i dokonując powiązania danych. Docelowo w ramach usługi e-Klient SC wszyscy Klienci będą mieli także możliwość aktualizacji swoich danych i danych dotyczących reprezentacji.

 

W ramach usługi e-Klient SC możliwe będzie uzyskanie certyfikatu niekwalifikowanego SC (niekwalifikowany podpis elektroniczny, który zastąpi dotychczas wydawane klucze do bezpiecznej transmisji danych). Istotne jest, że po uruchomieniu usługi e-Klient SC brak będzie możliwości przedłużenia ważności posiadanego klucza do bezpiecznej transmisji danych (klucze będą mogły być wykorzystywane na dotychczasowych zasadach do momentu utraty ważności). Tym samym zaleca się, aby przed dniem upływu jego ważności dokonać rejestracji w SISC (postępując zgodnie z Instrukcją e-Klient SC) oraz pobrać certyfikat niekwalifikowany SC (postępując zgodnie z Instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC, dostępną w momencie uruchomienia usługi na PUESC w zakładce „Systemy Służby Celnej" > „PKI".

 

W okresie przejściowym, ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowej obsługi w obecnie działających systemach informatycznych Służby Celnej, wprowadza się następujące zasady działania.

Komunikaty do Systemów ECS/ICS/CELINA/INTRASTAT przesyłane są tą samą drogą, co dotychczas, z pominięciem portalu PUESC. Jest to rozwiązanie przejściowe, obowiązujące do czasu przebudowy Systemów Celnych i ich integracji w ramach SISC. Wprowadzanie zmian w tym zakresie zostanie poprzedzone szeroką akcją informacyjną.

 

Do czasu udostępnienia nowych kanałów komunikacyjnych i Systemów AIS, AES, NCTS2, EMCS PL2 zaleca się, aby Osoby upoważnione dokonywały powiązania z danymi zarejestrowanymi w PDR (w zakresie odpowiednim dla danego systemu) i sprawdzenia, czy dane te są prawidłowe.

 

W przypadku zaistnienia konieczności:

 • uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC,
 • uzyskania numeru EORI;
 • dokonania rejestracji osoby/podmiotu, będącego nowym Klientem Służby Celnej, (tj. który nie był nigdy zarejestrowany w PDR)

należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji e-Klient SC. W celu uzyskania loginu i hasła w PDR, Klient zobowiązany jest złożyć Wniosek o umożliwienie dostępu do Systemów Celnych, będący załącznikiem do Instrukcji PDR dotyczącej rejestracji w okresie przejściowym.

 

W pozostałych przypadkach wszelkie aktualizacje mogą być dokonywane

 • na zasadach określonych w Instrukcji PDR obowiązującej przed uruchomieniem usługi e-Klient SC albo
 • z wykorzystaniem formularzy udostępnionych w ramach usługi e-Klient SC oraz Wniosku o umożliwienie dostępu do Systemów Celnych wypełnionego zgodnie z Instrukcją PDR dotyczącą rejestracji w okresie przejściowym.

Informujemy, że w związku ze stopniowym uruchamianiem funkcjonalności usługi e-Klient SC, jak również ze względu na wprowadzony okres przejściowy i planowane uruchamianie kolejnych usług SISC, instrukcje e-Klient SC i PDR - okres przejściowy będą aktualizowane i o wszelkich zmianach będą Państwo informowani. 

Pliki do pobrania

«Powrót