«Powrót

Ułatwiony wpis na listę agentów celnych

Ułatwiony wpis na listę agentów celnych

Ułatwiony wpis na listę agentów celnych


Służba Celna informuje, że 4 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. poz. 1702). Oznacza to, że możliwe jest dokonywanie wpisu na listę zgodnie z warunkami ustalonymi w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. druga transza deregulacji zawodów). Ustawa ta, na wniosek przedstawiony przez Szefa Służby Celnej, wprowadziła deregulację w zakresie zawodu agenta celnego. Jej istotą jest rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez ministra finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Jest to kolejny element wspierania aktywności gospodarczej przedsiębiorców poprzez zmniejszanie obciążeń i ograniczeń administracyjnych.

Rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych określa sposób prowadzenia listy,  tryb dokonywania wpisu na listę oraz dokumenty dołączane do wniosku o wpis. Lista agentów celnych jest prowadzona w formie elektronicznej przez dyrektora Iby Celnej w Warszawie. Wpis na listę obejmuje: numer i datę wpisu oraz imię i nazwisko agenta celnego.

Do pisemnego wniosku o wpis na listę agentów celnych, zawierającego oprócz podstawowych danych wnioskodawcy także oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych oraz aktualną informację o niekaralności.

Więcej informacji znajduje się w zakładce http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/agenci-celni.

«Powrót