«Powrót

Standaryzacja formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu

Standaryzacja formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu

Standaryzacja formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu

W dniu 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego (Dz. U. poz. 768). Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000076801.pdf
 
Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego odpowiada pod względem graficznym i układu pól wzorowi formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem na tle formularza, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI", a na formularzu celnym jako „CŁO". 
 
W związku z powyższym w okresie początkowym, w sytuacji braku papierowych formularzy przelewu z nadrukiem „CŁO", można wykorzystać do dokonania wpłaty na rachunek organu celnego formularz przelewu z nadrukiem „PODATKI", pod warunkiem prawidłowego wypełnienia jego pól, tzn. zgodnie z objaśnieniem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.  
 
Jednocześnie od dnia 1 lipca 2015 r. powstanie możliwość stosowania ww. wzoru formularza (tzw. przelewu standardowego) w systemach bankowych w ramach bankowości elektronicznej, w celu ułatwienia zapłaty należności podmiotom dokonującym ich wpłaty lub przelewu na rachunek właściwej izby celnej za pośrednictwem banku.
 
W celu ułatwienia wpłaty należności na właściwy rodzaj rachunku bankowego izby celnej poszczególne rodzaje należności, oznaczone symbolami w polu 12 ww. wzoru formularza, będą w systemach bankowych obsługujących przelew standardowy przypisane do poszczególnych rodzajów rachunków, np. dla wpłat na rachunek bankowy izby celnej właściwy do dokonywania:
  • zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczących jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SAD,
  • zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczących więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADw,
  • zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącego jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKC,
  • zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącego więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKCw,
  • wpłat dotyczących deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług – symbol VAT-IM,
  • wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym – TYTULW,
  • zapłaty opłaty paliwowej - symbol OPPALIW,
  • zapłaty innych należności, np. mandatu, kary pieniężnej, należności cywilno-prawnych – INNE,
  • zapłaty podatku akcyzowego wykazanego w deklaracji podatkowej – odpowiedni dla deklaracji symbol np. AKC-4F, AKC-4H, AKC4C, … itp. 
  • zapłaty podatku od gier – odpowiedni symbol np. POG4, POG-4, .. itp.
 
UWAGA: do 30 czerwca 2015 r. w systemach bankowych obsługujących przelewy podatkowe stosowany jest symbol SAD, oznaczający wpłatę podatku akcyzowego od importu, naliczonego w zgłoszeniu celnym. Od 1 lipca 2015 r. symbol SAD będzie wykorzystywany przy zapłacie cła oraz podatku od towarów i usług od importu, dotyczących jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia. Dla zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącego jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia będzie stosowany nowy symbol SADAKC (dla wielu zgłoszeń celnych – SADAKCw).
 
Różnice w wyglądzie stron internetowych poszczególnych banków mogą powodować, że umiejscowienie polecenia przelewu na rachunek organu celnego na stronach banków może być różne i może występować pod różnymi tytułami. Zwłaszcza w początkowym okresie stosowania przelewu standardowego celnego będzie można go zrealizować na stronie banku w zakładce zatytułowanej np. „Przelew podatkowy", „Przelew do urzędu skarbowego", „Przelew US", itp. Zmiana nazwy zakładki, kierującej do wypełnienia przelewu oprócz podatkowego także i celnego, leży po stronie banków i zapewne w nieodległym czasie zostanie dokonana tak, aby klienci korzystający z bankowości elektronicznej już na etapie wybrania odpowiedniej zakładki byli pewni, że obsłużą po jej wybraniu przelew celny.
«Powrót