«Powrót

Sąd potwierdził wymóg stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych

Sąd potwierdził wymóg stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych

Sąd potwierdził wymóg stosowania przepisów ustawy o grach hazardowych

Sąd Okręgowy w Białymstoku potwierdził wymóg stosowania obowiązujących przepisów ustawy o grach hazardowych i oddalił apelację w sprawie odszkodowania.
 
W wyroku z 29 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku stwierdził, iż brak jest podstaw do odmowy zastosowania obowiązujących przepisów ustawy o grach hazardowych i oddalił apelację jednego z podmiotów z branży hazardowej w sprawie dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa z tytułu zatrzymania automatów do gier. Automaty zostały zatrzymane z powodu nielegalnego urządzania na nich gier hazardowych  i stanowią dowód w sprawie karnej skarbowej. Wyrok* jest prawomocny i nie służy od niego skarga kasacyjna. 
 
W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, że z wyroku** Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 lipca 2012 r. płynie wniosek, że przepis ustawy o grach hazardowych, wprowadzający wymóg organizowania gier na automatach wyłącznie w kasynach, ma charakter przepisu technicznego w rozumieniu dyrektywy unijnej. Jednakże stwierdzenie, że przepis ustawy nie został – wbrew obowiązkowi wynikającemu z prawa Unii Europejskiej – notyfikowany Komisji Europejskiej, nie upoważnia automatycznie do odmowy zastosowania takiego przepisu. Zdaniem sądu, przepis art. 91 ust. 3 Konstytucji RP przewidujący możliwość bezpośredniego stosowania prawa unijnego, nie daje podstaw do automatycznej i bezwarunkowej odmowy zastosowania przepisu ustawy, nawet takiego, który nie został notyfikowany w Komisji Europejskiej. Stosowanie prawa europejskiego nie może prowadzić do wydania rozstrzygnięć naruszających Konstytucję RP z uwagi na zasadę jej nadrzędności w systemie prawnym (art. 8 ust. 1 Konstytucji RP).
 
Sąd stwierdził, że organ administracji publicznej nie posiada żadnych instrumentów, aby skutecznie uruchomić procedurę badania zgodności prawa krajowego z przepisami prawa wspólnotowego. Organ administracji nie może odmówić stosowania obowiązującego przepisu prawa, ponieważ przepis, który nie został uchylony korzysta z domniemania konstytucyjności. Dopóki przepis prawa krajowego nie utraci mocy obowiązującej, dopóty musi być stosowany przez organy administracji, mimo nawet jego technicznego charakteru. Wyrok stanowi potwierdzenie, że Służba Celna ma obowiązek stosowania obowiązujących przepisów ustawy o grach hazardowych.
 
 
* wyrok  - sygn. akt II Ca 755/14
** wyrok ETS w sprawach połączonych C-213/11, C-214/11 i C-217/11
«Powrót