«Powrót

Rozwijamy nasze kompetencje

Rozwijamy nasze kompetencje

Rozwijamy nasze kompetencje

Polska Służba Celna najbardziej zaawansowana wśród krajów Unii Europejskiej w rozwoju  kompetencji kadry celnej.

Co roku, w ramach Programu Customs 2020, odbywają się spotkania przedstawicieli unijnych służb celnych na temat planów działań na kolejny rok. W tym roku spotkanie odbyło się w Pradze w dniach 26-27 października. Dyskutowano między innymi o jednym z głównych priorytetów Programu - wsparciu dla  modernizacji i sprawności administracyjnej służb celnych, w tym zwłaszcza o wzmocnieniu  kompetencji kadr celnych w UE i wykorzystaniu w tym celu opracowanych przez Komisję Europejską Ram Kompetencyjnych dla cła w UE. 

Z przedstawionych na ten temat przez Komisję danych wynika, że Polska jest zdecydowanym liderem wśród krajów UE, jako państwo, które praktycznie przeszło wszystkie etapy wdrażania ram kompetencyjnych.

Przy opracowaniu unijnych ram kompetencyjnych dla cła oraz procesu wdrażającego, oparto się w znacznym stopniu na rozwiązaniach zastosowanych przez polską Służbę Celną.

Celem ram kompetencyjnych dla cła w UE jest  dostarczenie państwom członkowskim narzędzia dla zarządzania zasobami ludzkimi w celu jak najlepszego wykorzystania kompetencji i zwiększenia wydajności administracji celnej. Struktura Ram obejmuje trzy warstwy kompetencji: zawodowe, operacyjne i menadżerskie.

Budowa ram kompetencyjnych dla UE rozpoczęła się w 2012 (wytyczne Strategii Dublińskiej „Strategic Performance Framework for the Customs Profession 2012-2015 through training and development), a ich ostateczny kształt zaprezentowano w styczniu 2014 r.

W 2012 roku Szef polskiej Służby Celnej zatwierdził kompleksowy Model kompetencji w Służbie Celnej, który został zaimplementowany do systemu szkolenia, oceny okresowej, opisu  i wartościowania stanowisk służbowych, rekrutacji wewnętrznej oraz postępowania kwalifikacyjnego. Celem nadrzędnym, wynikającym z dokumentu, jest podnoszenie poziomu kompetencji wśród pracowników oraz funkcjonariuszy celnych tak aby stale zwiększać efektywność Służby Celnej, w tym podnosić poziom obsługi podatnika.

Przejdź do prezentacji Model Kompetencji w Służbie Celnej (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 

***      ***      ***

Program Customs 2020 (nazwa polska: CŁA 2020) został powołany do życia Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1294/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. na okres od 2014 do końca roku 2020. Jest kontynuacją programu Customs 2013.

Zakres programu obejmuje:

  • europejskie systemy informacyjne
     
  • wspólne działania skierowane do urzędników i funkcjonariuszy celnych
     
  • wspólne inicjatywy szkoleniowe.

Celem ogólnym programu jest wspieranie funkcjonowania i modernizacji unii celnej, aby wzmacniać rynek wewnętrzny w drodze współpracy między uczestniczącymi państwami, ich organami celnymi i reprezentantami tych organów. W programie uczestniczy obecnie 28 krajów członkowskich UE oraz kraje kandydujące: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia i Turcja.

«Powrót