«Powrót

Przywóz towarów pochodzących z Ekwadoru

Przywóz towarów pochodzących z Ekwadoru

Przywóz towarów pochodzących z Ekwadoru


Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. Ekwador przestał być krajem korzystającym z ogólnego sytemu preferencji taryfowych (GSP). Jednocześnie, na mocy  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1384/2014, od dnia 1 stycznia 2015 r.  dla towarów pochodzących z Ekwadoru przewidziano specjalne traktowanie taryfowe. Dla udokumentowania pochodzenia towarów pochodzących z Ekwadoru  nadal stosuje się świadectwo na formularzu A.
 

Rozporządzenie Nr 1384/2014 wygasa po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie Protokołu przystąpienia do umowy o wolnym handlu UE-Kolumbia, Peru  bądź po rozpoczęciu jego tymczasowego stosowania przez Ekwador lub w dniu 31 grudnia 2016 r., w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej.

 

Podstawa prawna:

•          Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 1015/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 154/2013 (Dz. Urz. L Nr 283 z dnia 27.9.2014 r.)

•          Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1384/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie traktowania taryfowego towarów pochodzących z Ekwadoru (Dz. Urz. UE l Nr 372 z dnia 30.12.2014 r.)

«Powrót