«Powrót

Obniżenie lub zniesienie ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Obniżenie lub zniesienie ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Obniżenie lub zniesienie ceł na towary pochodzące z Ukrainy


Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z dniem 23 kwietnia 2014 r. stosuje się  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz. Urz. UE seria L Nr 118 z 22.4.2014 r.).

Cła na towary pochodzące z Ukrainy zostają obniżone lub zniesione zgodnie z załącznikiem I rozporządzenia. Produkty wymienione w załączniku II i III korzystają z preferencji w ramach  unijnych kontyngentów taryfowych.

Prawo do korzystania z ww. uzgodnień preferencyjnych jest uwarunkowane zapewnieniem zgodności z odpowiednimi regułami pochodzenia produktów i powiązanymi procedurami, jak przewidziano w sekcji 2, rozdział 2, tytuł IV rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. L 253 z 11.10.1993, s. 1), co oznacza m.in., że dowodami pochodzenia stosowanymi dla uzyskania preferencji są świadectwo przewozowe EUR. 1 oraz deklaracja pochodzenia (dla przesyłki o wartości nie przekraczającej 6000 EUR).

Organami uprawnionymi do wystawiania  świadectw przewozowych EUR.1 są ukraińskie izby handlowe (z wyłączeniem izby na Krymie i w Sewastopolu).

Rozporządzenie będzie obowiązywało do momentu wejścia w życie Tytułu IV układu o stowarzyszeniu, albo do momentu, od którego Tytuł IV będzie tymczasowo stosowany, jednak nie później  niż  do dnia 1 listopada 2014 r.


 

«Powrót