«Powrót

Nowy kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy AEO - od 7 sierpnia 2015 r.

Nowy kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy AEO - od 7 sierpnia 2015 r.

Nowy kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy AEO - od 7 sierpnia 2015 r.

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym i nowy Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy przeznaczony do wypełnienia przez podmioty, które chcą uzyskać status wiarygodnego podmiotu gospodarczego.
 
W dniu 7 sierpnia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym, opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 1019, w dniu 23 lipca 2015 r. Rozporządzenie ma znaczenie dla podmiotów, które zamierzają wnioskować o uzyskanie statusu wiarygodnego podmiotu (świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy - AEO, pozwolenia na stosowanie procedury zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu, oraz SASP i zintegrowanego pozwolenia na stosowanie procedury zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu), z uwagi na pogłębioną zmianę Załącznika nr 1 Kwestionariusz postępowania audytowego (nowa nazwa Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy ). 
 
Nowa regulacja wdraża istotne dla podmiotów zmiany polegające przede wszystkim na:
• ograniczeniu o około 60% ilości i zakresu udzielanych informacji, w oparciu o które przedsiębiorca przeprowadza proces samooceny, 
• wprowadzeniu możliwości odstąpienia przez wnioskujących przedsiębiorców od czasochłonnego opisu obowiązujących w ich organizacji zasad i procedur,  a w zamian jedynie wskazanie dokumentów regulujących dany zakres zagadnień podlegających badaniu oraz załączenie ich kopii.
 
Ponadto znowelizowany kwestionariusz, w porównaniu do dotychczas obowiązującego, zawiera zmianę polegającą na usunięciu z jego treści wskazówek/wyjaśnień odnośnie do zakresu merytorycznego poszczególnych zagadnień. Aktualnie takie wskazówki/wyjaśnienia zostały zamieszczone w odrębnej Instrukcji wypełniania kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy
 
Nowelizacja jest kolejnym etapem wprowadzania przez Służbę Celną ułatwień i likwidacji barier biurokratycznych w odniesieniu do prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej związanej z procesami celnymi oraz doskonalenia relacji z klientem w ramach kierunku strategicznego – „Klient w centrum uwagi", określonego w Strategii działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020.
«Powrót