«Powrót

Nowe zasady okresu przejściowego usługi „e-Klient SC”

Nowe zasady okresu przejściowego usługi „e-Klient SC”

Nowe zasady okresu przejściowego usługi „e-Klient SC”

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów informujących o zasadach uruchomienia usługi „e-Klient SC" informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2015r. będą obowiązywały przedstawione poniżej, nowe zasady okresu przejściowego, zmierzające do pełnej obsługi elektronicznej wniosków rejestracyjnych osoby fizycznej, podmiotu oraz reprezentacji. 

W przypadku zaistnienia konieczności:
uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC (albo awaryjnie klucza do bezpiecznej transmisji danych); 
uzyskania numeru EORI;
dokonania rejestracji osoby/podmiotu, będącego nowym Klientem Służby Celnej, (tj. takiego, który nie był nigdy zarejestrowany w PDR);
dokonania aktualizacji danych dotychczas zarejestrowanych w PDR
od dnia 3 sierpnia 2015r. należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „e-Klient Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" (Instrukcji e-Klient SC). Jedynie osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, posiadające siedzibę poza terytorium Polski, które nie korzystają z usług polskich przedstawicieli oraz ich reprezentanci mogą dokonywać rejestracji na zasadach określonych w dotychczasowej Instrukcji PDR (Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT). 
 
UWAGA!
Od dnia 3 sierpnia 2015r. zaprzestaje się dokonywania aktualizacji danych na zasadach określonych w Instrukcji PDR obowiązującej przed dniem uruchomienia usługi e-Klient SC. 
 
W ramach usługi e-Klient SC możliwe jest uzyskanie certyfikatu niekwalifikowanego SC (niekwalifikowany podpis elektroniczny, który zastępuje dotychczas wydawane klucze do bezpiecznej transmisji danych). W przypadku konieczności uzyskania niekwalifikowanego podpisu elektronicznego dla potrzeb uwierzytelniania w ramach usług świadczonych przez Służbę Celną bądź w sytuacji upływu ważności klucza do bezpiecznej transmisji danych należy:
założyć konto na PUESC,
dokonać rejestracji w Systemie Informacyjnym Służby Celnej (postępując zgodnie z Instrukcją e-Klient SC) bądź powiązania danych (dotyczy klientów dotychczas zarejestrowanych w systemach celnych),
pobrać certyfikat niekwalifikowany SC (postępując zgodnie z Instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC, dostępną na PUESC w zakładce „Systemy Służby Celnej" > „PKI".
 
UWAGA!
W przypadku niedostępności usługi wydawania certyfikatu niekwalifikowanego SC za pośrednictwem PUESC (awaria) w okresie przejściowym możliwe jest, ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowej obsługi w obecnie działających systemach informatycznych Służby Celnej, wnioskowanie o wydanie klucza do bezpiecznej transmisji danych. W tym celu  należy:
założyć konto na PUESC,
dokonać rejestracji w SISC (postępując zgodnie z Instrukcją e-Klient SC) bądź powiązania danych (dotyczy klientów dotychczas zarejestrowanych w systemach celnych),
złożyć elektroniczny wniosek o wydanie klucza do bezpiecznej transmisji danych na stronach CBTD www.e-clo.pl >CBT,
po otrzymaniu wiadomości elektronicznej z CBTD przesłanej na adres e-mail podany we wniosku należy zainstalować klucz w magazynie certyfikatów.
 
Osoby, które od dnia 3 sierpnia 2015 r. uzyskały certyfikat niekwalifikowany SC (lub, w przypadku niedostępności usługi, uzyskały klucz do bezpiecznej transmisji danych), którym zamierzają się posługiwać przy sporządzaniu elektronicznych dokumentów przesyłanych do Systemów Celnych, wypełniają „Oświadczenie bezpieczeństwa – certyfikat" będące załącznikiem do niniejszego komunikatu. Dokument ten należy:
wydrukować, wypełnić (lub wydrukować wypełniony), podpisać, zeskanować i wysłać elektronicznie na adres poczty elektronicznej Wydziału Centralnej Rejestracji Izby Celnej w Poznaniu: centralna.rejestracja@poz.mofnet.gov.pl, lub
wydrukować, wypełnić (lub wydrukować wypełniony), podpisać i złożyć w najbliższej jednostce Służby Celnej, gdzie po zeskanowaniu zostanie on przesłany do Wydziału Centralnej Rejestracji Izby Celnej w Poznaniu, lub
w przypadku, gdy z innych przyczyn składany jest wniosek o rejestrację, aktualizację lub dezaktywację danych osoby fizycznej w SISC, wypełnione „Oświadczenie bezpieczeństwa – certyfikat" można dołączyć do wniosku jako załącznik i podpisać podpisem elektronicznym.
 
UWAGA! 
Korzystanie z Systemów Celnych  (tj. CELINA, ECS, ICS, INTRASTAT, NCTS, EMCS PL) w zakresie komunikacji odbywać się będzie nadal na dotychczasowych zasadach i tą samą drogą, co dotychczas, z pominięciem portalu PUESC. Osoby, które od dnia 3 sierpnia 2015 r. otrzymały dostęp do Systemów CELINA, ECS, ICS i/lub INTRASTAT, logują się używając jako loginu numeru ID SISC, a jako jednorazowego hasła pierwszych 8 cyfr numeru ID SISC (np. gdy ID SISC to PL212020500000005, jednorazowym numerem startowym będzie cyfra 21202050). Hasło to będzie jednocześnie pełniło rolę hasła awaryjnego, umożliwiającego przywrócenie dostępu do Systemów Celnych.
 
Do czasu udostępnienia nowych kanałów komunikacyjnych i Systemów AIS, AES, NCTS2, zaleca się, aby klienci którzy przed dniem wdrożenia usługi e-Klient SC korzystali z systemów informatycznych Służby Celnej i byli zarejestrowani w PDR w celu komunikacji z Systemami CELINA, ECS, ICS, i/lub INTRASTAT, dokonywali powiązania danych konta założonego na PUESC z danymi zarejestrowanymi w PDR i sprawdzenia, czy dane te są prawidłowe. 
 
UWAGA!
Ze względu na fakt, że wcześniejsze powiązanie danych konta PUESC z danymi dotychczas zarejestrowanymi w PDR warunkuje możliwość dokonywania na portalu PUESC czynności związanych z aktualizacją swoich danych, rejestracji i aktualizacji danych podmiotu (w tym wnioskowania o numer EORI), jak i danych dotyczących zakresu reprezentacji, zalecane jest dokonywanie powiązań jeszcze przed dniem 3 sierpnia 2015r. 

Pliki do pobrania

«Powrót