«Powrót

Nowe wzory formularzy w sprawach celnych

Nowe wzory formularzy w sprawach celnych

Nowe wzory formularzy w sprawach celnych


Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod pozycją 673 zostało opublikowane  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. Rozporządzenie weszło w  życie z dniem 1 czerwca 2014 r. Link do rozporządzenia: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/8991623/d20140673_formularze

Zmiana rozporządzenia wiąże się z wprowadzeniem ułatwień w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany w formularzach stosowanych w sprawach celnych, wprowadzone na mocy rozporządzenia, ułatwią dokonywanie formalności celnych przez podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością są włączone w czynności określone przepisami prawa celnego i dokonują rejestracji dla potrzeb EORI, korzystają z zabezpieczenia generalnego bądź wnioskują o uznanie miejsca w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego. Wprowadzane zmiany spowodują usprawnienie i odbiurokratyzowanie załatwiania spraw przed organami celnymi.

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 22 lipca 2011 r.  w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych poprzez:
1)    zmianę wzorów:
-    wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego,
-    pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego,
-    potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego;
2)    zmianę formularzy wniosków rejestracyjnych EORI dla przedsiębiorców krajowych  i zagranicznych;
3)    dodanie formularzy:
-    wniosku o uznanie/zmianę miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego,
-    wniosku o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewidziane przepisami prawa celnego.

I.   Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego
W odróżnieniu od dotychczasowego wzoru wniosku, nowy wzór wniosku będzie stosowany nie tylko do udzielenia, ale także do zmiany pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego. Poza tym wprowadzona zmiana polega także na tym, że przedsiębiorca nie musi już na etapie składania wniosku zdeklarować się co do organu celnego, przed którym zamierza korzystać z pozwolenia, ani też nie musi wskazywać, w odniesieniu do jakich procedur celnych bądź przypadków zabezpieczenie generalne będzie miało zastosowanie; te elementy wynikać będą ze złożonego zabezpieczenia, już po otrzymaniu pozwolenia. Dodano we wniosku nowe pole 5, w którym należy wpisać PESEL wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez niego do złożenia wniosku.

II.   Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego
Zmienione pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego będzie w dłuższym okresie czasu stabilizować stosunki administracyjno-prawne. Zmiana pozwolenia dokonywana będzie w sytuacjach wyjątkowych, tj. w przypadku zmiany nazwy firmy bądź nazwiska czy zmiany adresu. Cofnięcie pozwolenia będzie mogło nastąpić w sytuacji, gdy posiadacz pozwolenia po jego uzyskaniu w ciągu 60 dni nie złoży zabezpieczenia generalnego bądź nie przedłuży dotychczasowego zabezpieczenia. Posiadacz pozwolenia będzie mógł je stosować w przypadkach oraz na terenie właściwości miejscowej organów celnych wskazanych w Potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego.

III.   Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia generalnego
Zmieniono w sposób istotny wzór potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego. Potwierdzenie wskazywać będzie, czy zgodnie ze złożonym zabezpieczeniem przedsiębiorca będzie mógł korzystać z zabezpieczenia generalnego na terenie właściwości miejscowej wszystkich dyrektorów izb celnych bądź tylko niektórych z nich oraz w odniesieniu do wszystkich przypadków przewidzianych przepisami prawa celnego (i odpowiednio – podatkowego), czy też  tylko w ściśle określonych przypadkach, wymienionych w złożonym zabezpieczeniu.

IV.   Wnioski rejestracyjne EORI dla przedsiębiorców krajowych  i zagranicznych
W zakresie dotyczącym zmiany formularzy wniosków rejestracyjnych EORI przesłanką do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zmiany rozporządzenia było dążenie do wprowadzenia ułatwień w dokonywaniu rejestracji przedsiębiorców dla potrzeb celnych. Jest ono realizowane poprzez budowę w administracji celnej, w ramach programu e-Cło, elektronicznego Systemu Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. Rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące zakresu danych podawanych przez przedsiębiorców w formularzu wniosku EORI, w celu dostosowania ich do wymagań Systemu SZPROT.

Wprowadzone zmiany polegają przede wszystkim na:
-    zmianie tytułu wniosku na „Wniosek o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI" wskazujący bezpośrednio cel, w jakim wniosek jest składany,
-    usunięciu w polu dotyczącym celu złożenia wniosku pola „uzupełnienie danych" – cel został zawarty w polu „aktualizacja",
-    dodaniu w formularzach pola zawierającego numer ID SISC, czyli numeru identyfikacyjnego przedsiębiorców i reprezentantów, na podstawie którego będą oni identyfikowani w Systemie Informacyjnym Służby Celnej,
-    usunięciu pola „numer świadectwa AEO" – aby móc je uzyskać konieczne jest wcześniejsze posiadanie numeru EORI,
-    usunięciu pola dotyczącego daty urodzenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dane zbędne dla potrzeb wniosku,
-    usunięciu pola „Podatnik VAT" – istnieje wystarczające dla potrzeb wniosku pole „Podatnik VAT UE",
-    dodaniu pola „Numery identyfikacyjne VAT UE" – umożliwienie przedsiębiorcom podawania numerów nadanych w poszczególnych państwach członkowskich UE,
-    zastąpieniu pola „Data wpisu do KRS albo do ewidencji działalności gospodarczej" polem „Data rozpoczęcia działalności gospodarczej"- jest to informacja przekazywana do Wspólnotowego Elektronicznego Systemu Przedsiębiorców (EOS),
-    usunięciu pola „Numer ewidencji działalności gospodarczej" – przy dokonywaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zostaje nadany taki numer,
-    dodaniu w polach adresowych wniosku dla przedsiębiorcy krajowego informacji dotyczących województwa, powiatu, gminy poczty i skrytki pocztowej.

W przypadku danych zawartych w ogólnodostępnych rejestrach publicznych np. KRS, REGON, CEIDG, nie ma konieczności przedstawiania przez przedsiębiorców dokumentów potwierdzających te dane - ich weryfikacja może zostać przeprowadzona on-line przez funkcjonariusza celnego, a informacja o takiej weryfikacji umieszczona w adnotacjach organu rejestrującego.

W celu umożliwienia przedsiębiorcom płynnego i bezproblemowego dokonywania formalności rejestracyjnych – do czasu wdrożenia nowego Systemu Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT – przyjmowane będą również wnioski EORI na formularzach obowiązujących przed 1 czerwca 2014 r.
 

V.  Wniosek o uznanie/zmianę miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego oraz wniosek o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewidziane przepisami prawa celnego

Rozporządzenie z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego (poz. 1475), określa dane jakie powinien zawierać wniosek o uznanie miejsca oraz dokumenty jakie powinny zostać dołączone do takiego wniosku. Wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców opracowano wzory wniosków o uznanie miejsca oraz o jednorazowe uznanie miejsca,  które zapewnią jednolitość stosowania przepisów w całej administracji celnej i znacznie ułatwią proces wnioskowania.


 

«Powrót