«Powrót

Komunikat dla uczestników gier hazardowych w sieci

Komunikat dla uczestników gier hazardowych w sieci

Komunikat dla uczestników gier hazardowych w sieci

Służba Celna przypomina o odpowiedzialności karnej osób biorących udział w zagranicznych grach losowych lub zakładach wzajemnych

Obowiązujące zakazy
Służba Celna przypomina, że:

 • zabronione jest na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych, na które udzielono zezwolenia (lista legalnych podmiotów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet),
 • zakazane jest na mocy art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego pod groźbą kary grzywny albo kary pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie, uczestnictwo w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.

Działania Służby Celnej
Służba Celna we współpracy z innymi organami ścigania i Prokuraturą prowadzi działania ukierunkowane na rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych, w tym nielegalnych gier hazardowych w sieci Internet. Działania te koncentrują się między innymi na:

 • zwalczaniu polskojęzycznej reklamy i promocji gier hazardowych oferowanych przez podmioty zagraniczne,
 • ściganiu osób czerpiących zyski z procederu pozyskiwania nowych klientów dla podmiotów zagranicznych, zwłaszcza branży bukmacherskiej,
 • zapobieganiu przestępstwom skarbowym poprzez współpracę z hostingodawcami w zakresie uniemożliwiania dostępu do treści o niedozwolonej tematyce hazardowej,
 • ściganiu uczestników nielegalnych gier hazardowych, m.in. gier losowych urządzanych przez internetowe kasyna gry oraz zakładów wzajemnych oferowanych przez zagraniczne spółki bukmacherskie.

W zakresie ścigania uczestnictwa w zagranicznych grach hazardowych Służba Celna wykorzystując przysługujące jej kompetencje określone w art. 133 Kodeksu karnego skarbowego:

 • uzyskała dotychczas informacje o ponad 24.000 graczy, którzy brali udział w zagranicznych grach hazardowych, w tym 17.700 graczy, którzy uzyskali wygraną na łączną kwotę 27 mln zł,
 • wszczęła ponad 1.100 postępowań przygotowawczych w sprawach
 • o przestępstwa skarbowe uczestnictwa w zagranicznych grach hazardowych.
 • kolejne postępowania będą podejmowane w pierwszej kolejności wobec osób uzyskujących najwyższe wygrane z nielegalnych gier i kontynuujących proceder.

Grożące sankcje karne
Udział w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym jest zagrożony dotkliwą karą pieniężną albo karą pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Kara za udział w grach losowych lub zakładach wzajemnych, organizowanych poza granicami kraju, może na podstawie art. 107 § 2 w zw. z § 1 Kodeksu karnego skarbowego wynosić od 560 zł do 16.128.000 zł.
Kara ma nie tylko stanowić dla sprawcy czynu dolegliwą konsekwencję udziału w nielegalnej grze losowej lub zakładzie wzajemnym, ale także zniechęcić go od popełniania podobnych czynów w przyszłości. Dolegliwość ta jest tym większa, że w razie osiągnięcia korzyści majątkowej sąd orzeka dodatkowo środek karny w postaci przepadku korzyści z wygranej. Ponadto sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Czynny żal
Osoba, która zorientowała się, że popełniła przestępstwo skarbowe, może skorzystać z instytucji czynnego żalu. Jego mechanizm opiera się na art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym karze za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynów zawiadomił o nim organ właściwy do ścigania. Jednakże należy pamiętać, że sam czyn zabroniony powinien zostać naprawiony - tzn. konieczne będzie wyrażenie zgody na przepadek wygranych.
Aby można było skorzystać z instytucji czynnego żalu, spełnione muszą zostać następujące warunki:

 • został zawiadomiony w formie pisemnej właściwy organ ścigania - urząd celny (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.mf.gov.pl/sluzba-celna),
 • zgłoszenie musi zawierać szczegółowe dane, dotyczące popełnionego czynu,
 • nie jest prowadzone postępowanie dotyczące ujawnionego popełnienia czynu zabronionego - jeśli czynny żal zostanie złożony już po wykryciu przestępstwa, nie będzie on uwzględniony przez organy ścigania,
 • wyrażenie zgody na przepadek wygranych - czynny żal chroni tylko przed ewentualną grzywną lub karą pozbawienia wolności.

Przedawnienie ścigania
Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych polegających na uczestnictwie na terytorium RP w zagranicznych grach losowych lub zagranicznych zakładach wzajemnych ustaje dopiero z upływem 5 lat od czasu ich popełnienia.

Apel do potencjalnych uczestników zagranicznych gier hazardowych
Służba Celna apeluje do użytkowników Internetu, by korzystali wyłącznie ze stron internetowych oferujących legalne gry hazardowe, a więc należących do podmiotów, którym Minister Finansów udzielił zezwolenia na przyjmowanie zakładów wzajemnych przez Internet.

List ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem praw i obowiązków.

 

«Powrót