«Powrót

Komunikat dla przedsiębiorców sprowadzających towary z Izraela

Komunikat dla przedsiębiorców sprowadzających towary z Izraela

Komunikat dla przedsiębiorców sprowadzających towary z Izraela


Służba Celna przypomina  importerom towarów z Izraela, iż stosownie do porozumienia technicznego pomiędzy Unią Europejską i Państwem Izrael, opublikowanego Zawiadomienia dla importerów ( Dz. Urz. UE C 232 z dnia 3 sierpnia 2012 r.) oraz wytycznych izraelskich władz celnych przekazanych Komisji Europejskiej, w dokumentowych dowodach pochodzenia towarów (świadectwa przewozowe EUR.1 i EUR-MED, deklaracje na fakturze i deklaracje na fakturze EUR-MED) zamieszczane będą adnotacje określające miejsce produkcji towarów (nazwa miasta, wsi lub strefy przemysłowej, gdzie odbywała się produkcja nadająca towarom status pochodzących, wraz z kodem pocztowym).


Preferencyjne traktowanie nie zostanie przyznane produktom, dla których dowód pochodzenia wskazuje na to, że produkcja nadająca status pochodzenia odbyła się w miejscowości leżącej na terytoriach podlegających administracji Izraela od czerwca 1967 r.

Wykaz nieuprawnionych lokalizacji i ich kodów pocztowych jest dostępny na stronie KE :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/israel_ta_en.htm

Prosimy zwrócić uwagę, że ze względu na zmianę przez władze celne Izraela struktury kodu pocztowego z 5 na 7 cyfrowy, opublikowany został nowy wykaz, który  ma zastosowanie od dnia 1 lutego 2013 r.   i zastępuje wcześniejszy wykaz, który pozostaje na stronie internetowej do celów konsultacji (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf).

Preferencji taryfowych nie przyznaje się produktom, których dowód pochodzenia wskazuje na to, że produkcja nadająca status pochodzenia miała miejsce w miejscowości leżącej na terytoriach podlegających administracji Izraela od 1967 r., której kod pocztowy znajduje się w części I wykazu.

W przypadku kodów pocztowych miejscowości, których nazwy znajdują się w części II wykazu (Miejscowości przygraniczne) importer powinien zasięgnąć opinii urzędu celnego, w którym zamierza złożyć odpowiednie zgłoszenie o dopuszczenie do swobodnego obrotu, w celu sprawdzenia dokładnego położenia, a tym samym uprawnienia do preferencji, miejsca produkcji nadającej status pochodzenia.

Ze względu na konieczność zastosowania nowej procedury (kody z II części listy), która wiąże się z uzyskaniem wyjaśnień od strony izraelskiej – zaleca się podjęcie czynności wyjaśniających przez importera możliwie jak najwcześniej przed dokonaniem zgłoszenia celnego.

Dostawcy izraelscy mogą posługiwać się „starymi 5-cyfrowymi kodami pocztowymi" do dnia 31 stycznia 2014 r. Okres przejściowy  umożliwi izraelskim eksporterom zaadoptowanie nowego systemu pocztowego do systemów informatycznych. Zarówno w przypadku umieszczenia na dowodzie pochodzenia kodu 5, jak i 7 cyfrowego, importer powinien przed dokonaniem zgłoszenia celnego dokonać ich sprawdzenia w nowym wykazie.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Cło/ Informacje dla przedsiębiorców /Pochodzenie  towarów/Komunikat dla podmiotów sprowadzających towary z Izraela.
 

«Powrót