«Powrót

Kolejny wyrok potwierdza obowiązek stosowania ustawy o grach hazardowych

Kolejny wyrok potwierdza obowiązek stosowania ustawy o grach hazardowych

Kolejny wyrok potwierdza obowiązek stosowania ustawy o grach hazardowych


Sąd Okręgowy w Suwałkach potwierdził obowiązek przeprowadzania kontroli urządzania gier na automatach przez funkcjonariuszy Służby Celnej oraz wymóg stosowania obowiązujących przepisów ustawy o grach hazardowych i oddalił apelację w sprawie odszkodowania.

12 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach oddalił apelację kolejnego podmiotu z branży hazardowej w sprawie dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa z tytułu zatrzymania automatów do gier. Zatrzymane automaty stanowią dowód w sprawie karnej skarbowej. Wyrok* jest prawomocny i nie służy od niego skarga kasacyjna.

W ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia sąd stwierdził, że w całości podtrzymuje wyrok sądu I instancji, który uznał że bezsprzecznym jest, iż funkcjonariusze celni podejmując określone działania kontrolne w oparciu o przepisy ustawy o Służbie Celnej i przepisy wykonawcze realizowali ustawowy obowiązek, którego zaniechanie wiązałoby się z określonymi konsekwencjami służbowymi. Sąd podkreślił, że działania funkcjonariuszy odbywały się nie tylko w ramach obowiązujących przepisów, ale również w ramach ich ustawowych obowiązków, co wyklucza zarzut „bezprawności działania". Nie skutkuje to także odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa.

Sąd wyraźnie wskazał, że nie ma najmniejszych powodów, aby podważać moc obowiązującej ustawy o grach hazardowych i twierdzić, że ona cała lub niektóre jej przepisy (w szczególności zaś przepisy mogące być uznane za przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy Unii Europejskiej**), nie obowiązują i nie mają mocy wiążącej, dopóki w normalnej procedurze ustawodawczej takie uchylenie obowiązujących przepisów nie nastąpi. Sąd wyjaśnił, że nawet, gdyby te przepisy zostały uznane za przepisy techniczne, to i tak nie byłaby to sama w sobie okoliczność wystarczająca do spowodowania zmian w obowiązującym w Polsce stanie prawnym. A warunki urządzania i zasady prowadzenia w Polsce działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach określa ustawa o grach hazardowych.

Sąd stwierdził, że organ administracji publicznej nie ma żadnych instrumentów, aby skutecznie uruchomić procedurę badania zgodności prawa krajowego z przepisami prawa wspólnotowego. Organ administracji nie może też odmówić stosowania obowiązującego przepisu prawa (ponieważ korzysta on z domniemania konstytucyjności). Dopóki przepis prawa krajowego nie utraci mocy obowiązującej, dopóty musi być stosowany przez organy administracji, nawet mimo jego technicznego charakteru.

* wyrok z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt II Ca 272/14
** dyrektywa 98/34/WE
 

«Powrót