«Powrót

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Od 1 października Służba Celna wprowadza kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, tym razem dla korzystających z niepreferencyjnych, uniwersalnych świadectw pochodzenia.
Zastosowanie tej procedury wyeliminuje konieczność każdorazowego składania wniosku o wystawienie tzw. uniwersalnych świadectw pochodzenia dla każdej partii wywożonych produktów. Spowoduje to szybszą realizację formalności celnych.
 
Od 1 października 2012 r. przedsiębiorcy bedą mogli korzystać z uproszczenia umożliwiającego (po uzyskaniu pozwolenia) wystawianie niepreferencyjnych uniwersalnych świadectw pochodzenia z zastosowaniem art. 49 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2.07.1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny  (Dz. Urz. UE  L  Nr 253 z 11.10.1993, str. 1) wraz z możliwością wydawania tych świadectw w procedurze in blanco.
 
Osoba ubiegająca się o udzielenie upoważnienia powinna złożyć wniosek do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.
 
Pozwolenie może być udzielone na uproszczenie w podstawowym zakresie (tzw. tryb zwykły) lub rozszerzonym (tzw. tryb in blanco). Uproszczenie kierowane jest do eksporterów, którzy często i regularnie dokonują wywozu towarów, w szczególności do podmiotów będących producentami wywożonych towarów i/lub posiadaczy pozwoleń na procedurę uproszczoną. Upoważnienie do stosowania art. 49 ww. rozporządzenia nr 2454/93 wyeliminuje konieczność każdorazowego składania wniosku o wystawienie tzw. uniwersalnych świadectw pochodzenia dla każdej partii wywożonych produktów.
 
Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia w oparciu o powyższy przepis znajdują się w zakładce Informacje i wyjaśnienia/Pochodzenie towarów.
 
Zaangażowanie Służby Celnej w sprawne odprawy celne towarów świadczy o tym, jak ważne dla Służby Celnej jest sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu i obrotowi towarowemu z zagranicą.
 
W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z pracownikami Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów:

  • Panią Katarzyną Krawicz-Nowak tel. 22 694 3007
  • Panią Małgorzatą Marczuk  tel. 22 694 3046
  • Panem Jackiem Kroczyńskim tel. 22 694 4487.
«Powrót