«Powrót

Seminarium „e-Commerce. Szansa czy wyzwanie dla cła UE”

Seminarium „e-Commerce. Szansa czy wyzwanie dla cła UE”

Seminarium „e-Commerce. Szansa czy wyzwanie dla cła UE”

prelegenci seminarium poświęconego tematyce e-Handlu: „e-Commerce. Szansa czy wyzwanie dla cła UE
W dniach 10-11 października w Krakowie odbywa się seminarium poświęcone tematyce e-Handlu: „e-Commerce. Szansa czy wyzwanie dla cła UE", organizowana wspólnie przez Komisję Europejską i Służbę Celną RP w ramach programu CUSTOMS 2020.
 
 Przedstawiciele wysokiego szczebla administracji celnych państw UE, krajów kandydujących, Norwegii, Światowej Organizacji Celnej i Komisji Europejskiej, jak również przedstawiciele sprzedawców i firm zajmujących się dostawą przesyłek kurierskich spotkali się w Krakowie, aby debatować nad wspólnym, skoordynowanym praktycznym podejściem wobec różnorodnych wyzwań i zagrożeń pojawiających się wraz ze zwiększającą się skalą światowego handlu elektronicznego.
 
Przewiduje się, że pełna implementacja Unijnego Kodeksu Celnego, w tym również infrastruktury IT, a także wprowadzenie nowych przepisów dot. VAT stworzy odpowiednie mechanizmy prawne i operacyjne pozwalające efektywnie radzić sobie z dynamicznie rozwijającym się handlem elektronicznym. Uczestnicy zgodzili się, że zanim to jednak nastąpi (nie wcześniej niż w 2021 r.) niezwykle ważne jest podjęcie skoordynowanych działań w całej Unii Europejskiej w celu ochrony uczciwej konkurencji oraz zapewnienia odpowiedniego dozoru celnego, a także bezpieczeństwa i należytego poboru ceł i podatków.
 
W czasie wspólnej debaty uczestnicy wypracowali ogólne zalecenia i rekomendacje dla cła w obszarze e-Commerce oraz zgodzili się co do potrzeby przygotowania w przyszłości planu działania w odniesieniu do dwóch obszarów, na które rosnąca skala handlu elektronicznego może mieć największy wpływ: pobór ceł i podatków oraz dozór celny.
 
 
Zjawisko e-Handlu stanowi jeden z komponentów współczesnej gospodarki cyfrowej oraz istotną siłę napędową rozwoju gospodarczego. Rosnąca skala operacji tego typu stanowi wyzwanie dla europejskich administracji celnych, których rolą jest zapewnienie efektywnego poboru ceł i podatków od importowanych towarów, a także ochrona rynku wewnętrznego UE oraz obywateli poprzez zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa, jak również naruszeniom praw własności intelektualnej.
 
 
------------------------------------------
 
 
EU High Level Seminar ‘e-Commerce: Opportunity or Challenge for EU Customs'. 
 
On 10 and 11 October 2016 in Kraków, Polish Customs Service, in cooperation with European Commission, organised Seminar ‘e-Commerce. Opportunity or challenge for EU Customs'.
 
The seminar was attended by high-level representatives from Customs administrations of the European Union, as well as candidate countries, World Customs Organisation, European Commission and stakeholders from the private sector.
 
Participants debated on a joint, coordinated practical approach to the various challenges and threats emerging with the increasing scale of e-commerce.
It is expected that the full implementation of the EU Customs Code, including IT infrastructure, as well as introduction of new VAT provisions will create appropriate legal and operational mechanisms that will deal effectively with the rapidly growing e-commerce.  Participants agreed that before that happens (no earlier than 2021) it is extremely important to undertake coordinated actions within the EU in order to protect fair competition and ensure adequate customs supervisions, as well as proper revenue collection.
 
Final conclusions and presentations are available below.
High Level Seminar ‘e-Commerce: Opportunity or Challenge for EU Customs' was organised under CUSTOMS 2020 programme. 
 
 
«Powrót