«Powrót

Rok 2016 w Izbie Celnej w Przemyślu

Rok 2016 w Izbie Celnej w Przemyślu

Rok 2016 w Izbie Celnej w Przemyślu

kontrola samochodu z użyciem psa służbowego
kontrola samochodu z użyciem skanera
papuga zatrzymana przez Służbę Celną
raki zatrzymane przez Służbę Celną
kontrola samochodu z użyciem psa służbowego
Światowe Dni Młodzieży - grupa pielgrzymów
narkotyki zatrzymane przez Służbę Celną
Uszczelnienie granicy, budowa i wdrożenie systemów usprawniających odprawy graniczne, miliony sztuk zarekwirowanych nielegalnych towarów, zasilenie budżetu państwa imponującymi kwotami, walka z nielegalnym hazardem, przygotowanie przedsiębiorców do wdrożenia unijnego kodeksu celnego, efektywna współpraca międzynarodowa i liczne działania prewencyjne - to główne trendy podsumowujące 2016 rok pracy Służby Celnej w województwie podkarpackim. 
 
Efektywny pobór należności przez Izbę Celną w Przemyślu zasilił budżet państwa w 2016 roku łączna kwotą ponad 1 mld 352 mln złotych
 
Nowoczesne wyposażenie, wysoki poziom wyszkolenia funkcjonariuszy a także liczne działania i inicjatywy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej pozwoliły na znaczne ograniczenie skali  przemytu wyrobów tytoniowych. W 2016 roku funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu przechwycili ponad 35 mln sztuk  papierosów, notując zmniejszenie progu przemytu wyrobów tytoniowych w ruchu drogowym na kierunku przywozowym do Polski. Do magazynów Służby Celnej w woj. podkarpackim trafiło także 3,5 tony nielegalnego tytoniu oraz 8,2  tys. litrów alkoholu. Bilans zatrzymań środków odurzających to z kolei: 44,4 kg; 136 tys. sztuk oraz 17 litrów różnego rodzaju narkotyków i środków psychoaktywnych.
 
Zwalczając oszustwa oraz chroniąc społeczeństwo i rynek przed zagrożeniami, celnicy na Podkarpaciu przechwycili także 2,5 tony odpadów, 98 tys. sztuk towarów podrabianych, 430 kg i 1,2 tys. litrów nielegalnych środków ochrony roślin, 339 szt. zabytków, 7 344 szt. i 6   kg okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem czy 1434 kg bursztynu. Nowością wśród zatrzymanych żywych zwierząt były w minionym roku raki -  podkarpaccy celnicy udaremnili przemyt 830 tych okazów.
 
Badając skład towarów m.in. pod względem taryfikacji, jakości, bezpieczeństwa, ochrony konsumentów przemyskie laboratorium celne przebadało w minionym roku  2666 próbek, wielokrotnie przyczyniając się do udaremnienia wprowadzenia do obrotu substancji psychoaktywnych i niebezpiecznych. Laboratorium celne  stwierdziło 2319 nieprawidłowości, co stanowi 87 % wszystkich przebadanych próbek. Analitycy laboratoryjni przemyskiej Izby Celnej wykonali także ponad 17 tys. analiz.
 
Zwalczając przestępczość transgraniczną, funkcjonariusze podkarpackiej Służby Celnej wszczęli blisko 20 tys. spraw karnych skarbowych oraz wystawili 4 490 mandatów karnych na kwotę 1,8 mln zł. ( dla porównania 2,2 tys. mandatów w roku ubiegłym). Przemytnicy złożyli 331 wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, a dzięki nałożonym w tym zakresie karom, budżet państwa zwiększył się o kolejne 1,2 mln złotych. Izba Celna w Przemyślu zatrzymała także że 284 samochody, które posłużyły do przemytu. W walce z przestępczością  transgraniczną funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu korzystali także ze środków o charakterze administracyjnym tj. złożyli do Straży Granicznej 161 wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu oraz 9 wniosków do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o umieszczenie osób w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. W 3 przypadkach zwrócili się także do wojewodów o unieważnienie paszportów. 
 
W 2016 roku na przejściach granicznych położonych w woj. podkarpackim  Służba Celna zarejestrowała rekordową ilość ponad 1,6 miliona dokumentów TAX FREE. Na ich podstawie podróżni (głownie obywatele Ukrainy) wywieźli zakupione u nas towary o łącznej wartości przekraczającej 2,7 mld złotych. W porównaniu do poprzedniego roku wzrost ilości dokumentów TAX FREE odnotowany został na poziomie 9 %, a wartość zakupów była wyższa o 680 mln zł 
 
Obsługując przedsiębiorców działających w międzynarodowym obrocie towarowym, w 2016 roku Służba Celna na Podkarpaciu zarejestrowała w ruchu towarowym ponad  181 tysięcy zgłoszeń celnych eksportowych i importowych, odnotowując 12 % wzrost w porównaniu do 2015r. W procedurach wywozowych funkcjonariusze Służby Celnej na Podkarpaciu obsłużyli ponad 98 tys. zgłoszeń celnych, natomiast w procedurach przywozowych  82,5 tysiąca zgłoszeń
 
Wspierając podkarpackich przedsiębiorców , w związku z wdrożeniem z dniem 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego, eksperci Izby Celnej w Przemyślu przeprowadzili cykl szkoleń dla 120 reprezentantów podkarpackich przedsiębiorców, przygotowując ich do działania w nowym środowisku prawnym. 
 
Urzędy celne podległe Izbie Celnej w Przemyślu przyjęły w minionym roku ponad 56 tys. deklaracji akcyzowych.
 
W ramach walki z nielegalnym hazardem, funkcjonariusze urzędów celnych w Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie zatrzymali łącznie 1281 automatów, działających niezgodnie z ustawą o grach hazardowych. 
 
W ramach postepowania z zarekwirowanymi towarami, co do których nastąpiły sądowe rozstrzygnięcia - zgodnie z orzeczeniami Izba Celna w Przemyślu dokonywała zarówno zniszczenia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania.
 
W 2016 r. Izba Celna w Przemyślu przekazała do zniszczenia 50 mln szt. papierosów, ponad 640 kg tytoniu oraz 11 tys. litrów alkoholu. W ramach nieodpłatnego przekazania towarów zatrzymywanych na podkarpackiej granicy skorzystały w minionym roku placówki oświatowe i muzealne: do 9 szkół o profilu samochodowym trafiło 17 samochodów, a do placówek muzealnych 382 szt. różnego rodzaju eksponatów m.in. obrazy, zabytkowe meble czy biała broń. Wyjątkowym darem dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej było przekazanie we wrześniu 2016 r. czternastu olejnych obrazów stacji drogi krzyżowej, pochodzących z XVIII wieku, zatrzymanych podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej. 
Sprzedaż towarów pochodzących z przemytu zasiliła z kolei budżet państwa kwotą 957 tys. złotych. 
 
Izba Celna w Przemyślu, której powierzono budowę i wdrożenie nowego systemu Granica 2020, prowadziła także intensywne działania w ramach projektu, który wspierać będzie obsługę klienta na przejściach granicznych. Trwają także intensywne prace nad wdrożeniem nowych technologii odpraw osób i wymiany danych między systemami Służby Celnej i Straży Granicznej. Eksperci Izby Celnej w Przemyślu są także liderami w budowie systemu, który zapewni wymianę danych o środkach transportu przekraczających granicę z krajami tj. Litwa, Łotwa i Estonia. 
 
W ramach współpracy międzynarodowej, przedstawiciele Izby Celnej w Przemyślu realizowali także zagadnienia związane z koordynacją współpracy służb, usprawnianiem wymiany informacji, wzmocnieniem systemu zwalczania przestępczości granicznej czy budowy wspólnej bazy danych w projekcie „Wsparcie dla Państwowej Służby Celnej Ukrainy we wdrażaniu zintegrowanego Zarządzania Granicą w obszarze zagadnień celnych". 
 
Bezprecedensowym doświadczeniem i wyzwaniem dla podkarpackiej Służby Celnej były także działania w ramach zabezpieczenia granicy, sprawnych i skutecznych kontroli oraz utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa pielgrzymów przekraczających polsko-ukraińską granicę podczas Światowych Dni Młodzieży.
 
Bilans działań informacyjnych i prewencyjnych to z kolei spotkania i szkolenia w ramach Małej i Dużej Akademii Cła i Akcyzy. Funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu, podległych urzędów i oddziałów celnych w minionym roku uczestniczyli w 58 tego typu spotkaniach, przeznaczonych łącznie dla 6,5 tysiąca osób, głównie przedsiębiorców, przewoźników, przedstawicieli branży turystycznej, studentów, dzieci i młodzieży.
 
Warto przypomnieć, że dla wszystkich funkcjonariuszy podkarpackiej Służby Celnej 2016 rok miał szczególny wymiar związany z jubileuszem 90-lecia powołania Urzędu Celnego w Przemyślu oraz 70-lecia restytucji struktur celnych w Przemyślu (Urząd Celny w Przemyślu, powołany do istnienia w grudniu 1926 r. i funkcjonujący do wybuchu II wojny światowej został przywrócony miastu w 1946 r.)                                                                                                      
«Powrót