«Powrót

Analiza Kryminalna i Systemy GIS w zwalczaniu przestępczości

Analiza Kryminalna i Systemy GIS w zwalczaniu przestępczości

Analiza Kryminalna i Systemy GIS w zwalczaniu przestępczości

Certyfikat ESRI dla Służby Celnej
David Orsak z Urzędu Celnego Hradec Kralove w Republice Czesckiej
Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu mł. insp. Bogusław Szuba otwiera konferencję
Eberhard Thiedmann z Celnego Urzędu Śledczego w Dreźnie podczas prezentacji nt. wykorzystania sytemu GIS
Uczestnicy konferencji
Zastępca Szefa Służby Celnej RP insp. Jerzy Chrobak dziękuje gościom za udział w konferencji
Z-ca Szefa Służby Celnej insp. Jerzy Chrobak prezentuje nagrodę otrzymaną od przedstawicieli firmy ESRI Polska - Bogdana Zawiślińskiego i Leszka Konkela
W zabytkowym gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu odbyła się w dniach 27-28.10. 2016 r. międzynarodowa konferencja zatytułowana „Analiza kryminalna i systemy informacji geograficznej wykorzystywane w zwalczaniu przestępczości".
 
W konferencji wziął udział Zastępca Szefa Służby Celnej insp. Jerzy Chrobak, a także goście z niemieckiej i czeskiej administracji celnej oraz przedstawiciele Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji, Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Delegatury CBA w Krakowie, Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Izby Skarbowej we Wrocławiu, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, firmy ESRI Polska, analitycy kryminalni z 16 izb celnych a także przedstawiciele komórek organizacyjnych Pionu Kontroli Izby Celnej we Wrocławiu wraz przedstawicielami tych pionów, reprezentującymi urzędy celne w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu. W sumie w konferencji uczestniczyło ponad sto osób.
 
Tak zacne grono uczestników i referentów sprawiło, że konferencja przebiegała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Jej kulminacyjny punkt stanowiło przekazanie międzynarodowej nagrody firmy ESRI, która dostarcza oprogramowanie służące do stosowania technologii bazującej na systemie informacji geograficznej (GIS) na całym świecie. Służba Celna RP znalazła się w gronie 180 firm i instytucji, które wyróżniono za innowacyjne wykorzystywanie tej technologii i stworzenie niestandardowego systemu analiz. Nagrodę SAG AWARD (Special Achievement In GIS – 2016; Specjalne Osiągnięcie w GIS w roku 2016) odebrał Zastępca Szefa Służby Celnej – insp. Jerzy Chrobak. Podkreślił on, że  technologię GIS stosują z dużym powodzeniem analitycy kryminalni we wszystkich izbach celnych, w szczególności poprzez wykorzystanie „Systemu Informacji Geograficznej Ministerstwa Finansów". Działania te znajdują pełne zrozumienie i poparcie kierownictwa Służby Celnej, dzięki czemu udało się wypracować i wdrożyć model pracy analityków, który się sprawdza i przekłada jednocześnie na konkretne sukcesy, również na arenie międzynarodowej.  Zastępca Szefa Służby Celnej insp. Jerzy Chrobak podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do wdrożenia analizy kryminalnej i „Systemu GIS" w Służbie Celnej. Podkreślił on duże zaangażowanie i determinację w dążeniu do osiągania sukcesów wszystkich osób związanych z wdrożeniem, funkcjonowaniem  i wykorzystywaniem analizy kryminalnej i Systemu Informacji Geograficznej. 
 
Na podstawie Zarządzenia nr 52 Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w Izbie Celnej we Wrocławiu od października bieżącego roku działa jako Centrum Kompetencyjne jednostka centralna: Referat Analizy Kryminalnej i Systemów Wsparcia, który koordynuje pracę analityków kryminalnych i jest odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój analizy kryminalnej w Służbie Celnej a także wsparcie merytoryczne i techniczne Systemu Informacji Geograficznej (GIS). Insp. Jerzy Chrobak podsumowując dwudniową konferencję, wysoko ocenił jej merytoryczny wymiar i podziękował jednocześnie wszystkim uczestnikom za ich wkład i zaangażowanie. Na przykładzie konkretnych przypadków studyjnych, omawianych podczas prezentacji można było docenić przydatność i zasadność tego rodzaju narzędzi w naszej służbie.  
     
Czym jest system informacji geograficznej?
Odpowiadając najkrócej, odpowiednim, nowoczesnym wykorzystaniem informacji, które nas od dawna otaczają, a ich sposób geoprzestrzennego przedstawienia pozwala na wyciągnięcie szybkich i precyzyjnych wniosków. System informacji geograficznej jest wykorzystywany np. w poszukiwaniu osób zaginionych, świetnie można go wykorzystać przy opisywaniu ruchów migracyjnych ludności, można go też wykorzystać jako narzędzie w walce z przestępczością.
 
Co system typu GIS odróżnia od innych systemów?
Przede wszystkim technologia GIS, która pozwala łączyć informacje przestrzenne z informacjami opisowymi. GIS pozwala łączyć typowe operacje wykonywane na danych (np. zapytania) i operacje pozwalające wizualizować zjawiska przestrzenne oraz przeprowadzać analizy, a ich wyniki prezentować w przystępnej i zrozumiałej formie.
Dzięki temu, niemal każde zdarzenie można przedstawić ma mapach, typując w ten sposób kolejne wydarzenia, lub też poddać analizie nieopisane dotychczas zjawiska. Co ważne, aby właściwie interpretować mapy z nałożonymi warstwami informacji, nie trzeba posiadać specjalnego przygotowania, czy wykształcenia. Wnioski nasuwają się same już przy pierwszym spojrzeniu. Jednak sporządzenie takich diagramów, map i wydruków poprzedza ciężka, mrówcza i długotrwała praca analityków. Ważne jest także, aby pracujący w wielu służbach i instytucjach analityce przekazywali sobie doświadczenie i dzielili się swoją wiedzą, czemu służą m.in. konferencje, seminaria i warsztaty.
 
Zastępca Szefa Służby Celnej insp. Jerzy Chrobak w toku konferencji podkreślił istotne znaczenie nowoczesnego podejścia do rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępczości jakim jest niewątpliwie stosowanie technik i narzędzi  związanych z analizą kryminalną i systemem informacji geograficznej(GIS). Zapewnił on o pełnym poparciu dla planowanego rozwoju i wzmocnienia analizy kryminalnej, także w kontekście zachodzących zmian.  
Podczas konferencji zapowiedziana została bliska współpraca z Katedrą Informatyki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Komendą Główną Policją i poszczególnymi komendami wojewódzkimi, Departamentem Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz innymi służbami i instytucjami na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa ekonomicznego Państwa.
«Powrót