Struktura Krajowej Administracji Skarbowej

  Struktura Krajowej Administracji Skarbowej

  Krajowa Administracja Skarbowa będzie podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a jej szefem będzie wiceminister finansów.

  Nową, skonsolidowaną KAS będą tworzyć następujące jednostki organizacyjne:

  1. izby administracji skarbowej (16)
  2. urzędy skarbowe (400)
  3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143).

  Struktura Krajowej Administracji Skarbowej

  Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

  Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników.

  Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

   

  Obsługa podatników nadal w urzędach skarbowych

  W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

  Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

  Mapa Polski z siedzibami jednostek Krajowej Administracji Skarbowej – izby administracji skarbowej i urzędy celno-skarbowe

   

  Obecna struktura i jej słabości

  Dotychczasowa struktura terenowa to trzy niezależne od siebie piony:

  • administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych),
  • Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi),
  • kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych ośrodków UKS).

  Powoduje to rozproszenie i powielanie niektórych zadań, związanych z poborem podatków i ceł – co utrudnia lub uniemożliwia spójne i skuteczne wykonywanie tych zadań. Ponadto obecnie funkcjonują przepisy prawa, które w odmienny sposób regulują kwestie kontroli, przeprowadzanych przez organy podatkowe, kontroli skarbowej oraz celne.

  Obecne struktury funkcjonują w tym kształcie w Polsce, z pewnymi modyfikacjami, od ponad trzydziestu lat. Dlatego należy je dostosować do aktualnych realiów globalnej gospodarki i oczekiwań klientów.

  Reforma pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.01.2017 Data publikacji: 09.01.2017 13:33 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017 13:47
  Autor: Paulina Pawlik Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik