Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej

  Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej

  Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej

   

  KODEKS ETYKI FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNEJ
   

  Funkcjonariusze Służby Celnej działając zgodnie z zasadami Konstytucji RP i z troską o dobro wspólne wszystkich obywateli, zachowują się zawsze w sposób praworządny, uczciwy i godny.

   Normy wyznaczające właściwą postawę funkcjonariuszy Służby Celnej

  1. Funkcjonariusz celny zawsze postępuje zgodnie z prawem.
  2. Podstawową wartością Służby Celnej jest uczciwość.
  3. Funkcjonariusz celny wypełnia wszystkie swoje obowiązki w sposób profesjonalny, rzetelny i bezstronny.
  4. Funkcjonariusz celny wszystkich traktuje w sposób równy, pamiętając o poszanowaniu ich prawa do prywatności i godności.


   Normy stojące na straży rzetelności i uczciwości funkcjonariuszy Służby Celnej

  1. Funkcjonariusz celny nie wykorzystuje zajmowanego stanowiska do osiągania jakichkolwiek prywatnych korzyści; nie przyjmuje żadnych dóbr, nie zaciąga również żadnych "długów wdzięczności" w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.
  2. Funkcjonariusz celny nie zachowuje się w sposób wskazujący na chęć uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych za pełnienie obowiązków.
  3. Funkcjonariusz celny nie dopuszcza do konfliktu interesów, to znaczy do sytuacji, w której sprawy prywatne kolidują z wykonywanymi obowiązkami, powodując podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
  4. Funkcjonariusz celny nie prowadzi żadnej innej formy działalności zarobkowej niż ta, którą dopuszcza Ustawa o Służbie Celnej.


  Normy regulujące stosunki funkcjonariuszy w Służbie Celnej

  1. Relacje służbowe funkcjonariuszy celnych oparte są na współodpowiedzialności, współpracy, równoprawności, koleżeństwie, wzajemnym szacunku oraz pomocy i dzieleniu się doświadczeniami i wiedzą.
  2. Funkcjonariusz celny dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
  3. Funkcjonariusz celny wypełnia wszystkie polecenia służbowe przełożonych, jeżeli nie prowadzi to do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
  4. Funkcjonariusz celny racjonalnie gospodaruje środkami publicznymi powierzonymi mu do wykonywania czynności służbowych, nie wykorzystując ich do celów prywatnych.


  Normy stojące na straży godności i zawodowego prestiżu funkcjonariuszy Służby Celnej

  1. W czasie służby i poza nią funkcjonariusz celny postępuje w sposób nie godzący w prestiż Służby Celnej i w dobre imię jej funkcjonariuszy.,
  2. Funkcjonariusz celny pamięta, że noszenie munduru obliguje do godnego zachowania, przede wszystkim zaś do punktualności, uprzejmości i schludności.
  3. Funkcjonariusz celny swym praworządnym, profesjonalnym, bezstronnym postępowaniem, kulturą osobistą oraz nienaganną postawą etyczną, dba o pozytywny wizerunek i prestiż Służby Celnej.


   

  Nestor Służby Celnej
   Rzeczypospolitej Polskiej
   
  /-/
  Zygmunt Czyżewski
  Warszawa, 21 września 2000 roku   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.06.2011 Data publikacji: 31.08.2012 09:37 Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2015 12:47
  Autor: Departament Służby Celnej Osoba publikująca: Jolanta Jarmul-Mikołajczyk Osoba modyfikująca: Filip Niełaczny
  Rejestr zmian