Informacje ogólne

  Informacje ogólne

  Informacje ogólne

  Wywiad skarbowy jest jedną z form kontroli skarbowej. Czynności wywiadu skarbowego obejmują swym zakresem uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej w celu wykonania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 - 3, pkt 12, 14 i 14b oraz w ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z póżn. zm.).

  Ponadto wywiad skarbowy może uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, w celu wykonywania zadania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o kontroli skarbowej.

  Czynności wywiadu skarbowego mogą być prowadzone w formie czynności operacyjno–rozpoznawczych, w tym umożliwiających uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów w sposób niejawny. Czynności wywiadu skarbowego wykonują pracownicy wywiadu skarbowego zatrudnieni w Ministerstwie Finansów i urzędach kontroli skarbowej.

  Przy wykonywaniu swych zadań wywiad skarbowy współdziała z organami, służbami i instytucjami państwowymi, w tym z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Strażą Graniczną, Służbą Celną.

  Działania wywiadu skarbowego nadzorowane są przez Departament Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów.

  Kierownictwo Departamentu Wywiadu Skarbowego


  Dyrektor: Mariusz Krakowski
  Zastępca Dyrektora: Tomasz Powałka
  Zastępca Dyrektora: Jacek Bil
   

  tel.: (22) 694-31-18
  fax: (22) 694-38-95
  e-mail: sekretariat.ws@mf.gov.pl


  Departament Wywiadu Skarbowego jest beneficjentem środków Komisji Europejskiej (OLAF) w ramach programu Herkules III (2014-2020): Wspólnotowy Program Działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty. Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się na stronie internetowej OLAF (link otwiera okno w innym serwisie).

   Logo Europejskiego Urządu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.03.2012 Data publikacji: 06.03.2012 12:00 Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2016 14:37
  Autor: Departament Wywiadu Skarbowego Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: MIN TOR
  Rejestr zmian