«Powrót

Organy Kontroli Skarbowej

Organy Kontroli Skarbowej

Organy Kontroli Skarbowej

Organami kontroli skarbowej są:

 1. minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej,
 2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej,
 3. dyrektor urzędu kontroli skarbowej.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, inspektorów zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, inspektorów i pracowników zatrudnionych w komórkach, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej oraz pracowników wywiadu skarbowego, w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie.

Właściwość miejscowa Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej należy m.in.:

 1. określa zadania urzędów kontroli skarbowej,
 2. sprawuje kontrolę wewnętrzną urzędów kontroli skarbowej,
 3. powołuje spośród inspektorów wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej i ich odwołuje,
 4. upoważnia inspektorów i pracowników zatrudnionych lub oddelegowanych do wykonywania zadań służbowych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przeprowadzania czynności kontrolnych, a także, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o zmianie inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne,
 5. przekazuje Komisji Europejskiej plany kontroli w zakresie kontroli środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych,
 6. może wyznaczyć dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kontrolnego, kontroli podatkowej lub przeprowadzenia innej czynności w sprawach z zakresu kontroli skarbowej, także poza właściwością miejscową dyrektora urzędu kontroli skarbowej.

Dyrektor urzędu kontroli skarbowej kieruje pracą urzędu kontroli skarbowej, a w szczególności:

 1. organizuje pracę urzędu kontroli skarbowej i jest przełożonym zatrudnionych w nim inspektorów oraz innych pracowników,
 2. ustala plany kontroli,
 3. upoważnia inspektorów i pracowników do przeprowadzenia czynności kontrolnych,
 4. wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie,
 5. wydaje wynik kontroli,
 6. dokonuje w uzasadnionych przypadkach zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne.

Właściwość miejscową dyrektorów urzędów kontroli skarbowej ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby kontrolowanego, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 pkt 11 i art. 10a ustawy o kontroli skarbowej. Terytorialny zasięg działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.03.2012 Data publikacji: 13.03.2012 12:59 Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2015 13:03
Autor: Departament Kontroli Skarbowej Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: Piotr Król
Rejestr zmian
«Powrót