Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) jako Instytucja Audytowa

  Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) jako Instytucja Audytowa

  Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS) jako Instytucja Audytowa

  Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej pełni funkcje Instytucji Audytowej na podstawie poniższych przepisów:

  1. Art. 123 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
  2. Art. 31 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących.
  3. Art. 25 ust. 1 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.
  4. Art. 20 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa.

  Zgodnie z art. 127 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013, Instytucja Audytowa dla każdego programu operacyjnego odpowiada w szczególności za:

  • zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli;
  • zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków;
  • przygotowanie w terminie ośmiu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego, strategii audytu obejmującej podmioty, które będą przeprowadzać audyty systemów i audyty operacji, metodologię, która zostanie zastosowana, metody doboru próby operacji do kontroli oraz indykatywne rozplanowanie audytów;
  • do dnia 15 lutego każdego roku przedłożenie Komisji rocznego sprawozdania z kontroli, przedstawiającego wyniki audytów przeprowadzonych zgodnie ze strategią audytu oraz opinii zgodnie z art. 59 ust 5 akapit drugi rozporządzenia finansowego.

  Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania Instytucji Audytowej za pośrednictwem Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów i 16 urzędów kontroli skarbowej, w szczególności ustanowionych w nich wydziałów lub oddziałów do spraw kontroli środków z Unii Europejskiej.
  Powyższe zadania są wykonywane w trybie określonym w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613).
  Instytucja Audytowa realizuje swoje zadania zgodnie z międzynarodowo uznanymi standardami audytu. Zalicza się do nich standardy wydane przez The Institute of Internal Auditors (Instytut Audytorów Wewnętrznych) i International Federation of Accountants (Międzynarodowa Federacja Księgowych).
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.03.2012 Data publikacji: 07.03.2012 14:17 Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2016 16:47
  Autor: Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Osoba publikująca: Paulina Pawlik Osoba modyfikująca: Małgorzata Chrobot
  Rejestr zmian