Zadania i funkcje Administracji Podatkowej

  Zadania i funkcje Administracji Podatkowej

  Zadania i funkcje Administracji Podatkowej

  W skład administracji podatkowej wchodzi: 16 izb administracji skarbowej, 400 urzędów skarbowych, w tym 20 urzędów skarbowych ds. obsługi dużych podatników, utworzonych przez Ministra Finansów od dnia 1 stycznia 2004 roku. Administracja podatkowa w Polsce składa się z dwóch zasadniczych części:

  • terenowych organów administracji rządowej,
  • organów jednostek samorządu terytorialnego.

  W administracji rządowej podatkowej wyróżnić można organy podatkowe tj. Ministra Finansów, dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych.

  Administracja podatkowa to organy i instytucje zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i poborem, a także egzekucją zobowiązań podatkowych, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Podstawowym celem administracji podatkowej jest pobieranie dochodów podatkowych w najbardziej skuteczny, sprawiedliwy i wydajny sposób. Realizacja tego celu ma zapewnić stały i terminowy dopływ dochodów z tytułu podatków i innych należności podatkowych, do budżetu Państwa oraz budżetów samorządowych gmin.

  Uprawnienia Ministra Finansów:

  1. Sprawowanie ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych
  2. Organizacja poboru podatków i innych należności budżetowych
  3. Tworzenie prawa podatkowego
  4. Zaniechanie poboru podatków od grup podatników


  Izby Administracji Skarbowej
  Zadania dyrektorów izb skarbowych:

  1. Nadzór nad urzędami skarbowymi
  2. Rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do urzędów skarbowych
  3. Rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
  4. Ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych w zakresie określonym przez Ministra Finansów
  5. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach


  Urzędy Skarbowe
  Zadania naczelników urzędów skarbowych:

  1. Ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów
  2. Nadawanie Numerów Identyfikacji Podatkowej, prowadzenie ewidencji podatników oraz aktualizacja danych o podatnikach
  3. Wykonywanie kontroli podatkowej
  4. Podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami samorządów terytorialnych
  5. Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
  6. Współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych
  7. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach

  Do zakresu działania urzędów skarbowych należy:

  1. Prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
  2. Wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
  3. Wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego

  Administracja podatkowa w Polsce przechodzi proces modernizacji mający na celu nowoczesne podejście do problemu interakcji pomiędzy administracją i jej klientami. Celem podejmowanych działań jest to, aby administracja podatkowa rozszerzała zakres świadczonych klientom usług oraz poprawiała ich jakość.

  Polska administracja podatkowa bierze udział w powołanym decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady na okres 2008-2013 programie działania Wspólnoty zmierzającym do usprawnienia systemu podatków pośrednich na rynku wewnętrznym „Fiscalis". Istotą programu jest wymiana doświadczeń i poglądów oraz rozwiązywanie wspólnych problemów administracji podatkowych krajów uczestniczących.

  Polska administracja podatkowa należy do członków założycielskich IOTA, organizacji zrzeszającej 41 administracji podatkowych. Głównym celem lOTA jest zapewnienie płaszczyzny dla wymiany doświadczeń między administracjami podatkowymi oraz pomoc techniczna w zakresie modernizacji administracji i systemów podatkowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 13:55 Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2016 11:57
  Autor: Marcin Andrzejak Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Marcin Andrzejak
  Rejestr zmian