«Powrót

Informacja o sposobie dystrybucji podatków PCC, SD i KP dla JST

Informacja o sposobie dystrybucji podatków PCC, SD i KP dla JST

Informacja o sposobie dystrybucji podatków PCC, SD i KP dla JST

W związku z wejściem w życie art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015r., poz. 1269), jak również rozporządzenia wykonawczego do art. 14 ust. 8 ustawy, Ministerstwo Finansów pragnie poinformować  o zmianach mających wpływ na dystrybucję środków publicznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o administracji podatkowej zadania w zakresie poboru podatków i należności mogą być wykonywane przy użyciu wspólnego rachunku bankowego urzędu obsługującego naczelnika urzędu skarbowego prowadzonego dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych w odniesieniu do określonego rodzaju należności. Na podstawie art. 77 pkt 2 ustawy z dniem 1 września 2015r. wszedł w życie wskazany wyżej przepis wraz z przepisem ustanawiającym delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wyznaczenia w drodze rozporządzenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, o którym mowa w ust. 7 oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, które będą obsługiwane przy użyciu tego rachunku (art. 14 ust. 8 ustawy).

W dniu 25 listopada 2015r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz.U. z 2015r., poz. 2019), które weszło w życie z dniem 7 grudnia 2015 r. Na podstawie §1 i §2 rozporządzenia do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych w zakresie należności pieniężnych z tytułu: podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej wyznaczono Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Nowe numery rachunków bankowych do obsługi wyżej wymienionych tytułów płatności zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. MF z dnia 8 grudnia 2015 r., poz. 86.).

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że w I Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy powołano komórkę organizacyjną dedykowaną obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Na potrzeby kontaktów roboczych wskazujemy adres poczty elektronicznej: us0404_ckr@kp.mofnet.gov.pl, który można wykorzystywać do komunikacji w przypadku wątpliwości lub pytań związanych z funkcjonowaniem wspólnego rachunku bankowego.

Przed kontaktem mailowym zdecydowanie rekomendujemy zapoznanie się z informacjami i komunikatami publikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/obsluga-jst

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.12.2015 Data publikacji: 22.12.2015 09:00 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2017 14:53
Autor: Departament Administracji Podatkowej Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Arkadiusz Wieczorek
«Powrót